Harmotoom, 2012, Juchem

Harmotoom, 2012, Juchem (Duitsland)